خانه / دلنوشته / به بهانه ۹ دیماه ۸۸ فتنه گران
مهره مار اصل 7030

به بهانه ۹ دیماه ۸۸ فتنه گران

به بهانه ۹ دیماه ۸۸ فتنه گران

image

جسورانه دل رهبر شکستند
گمان کردند در کوفه نشستند
علی هفتاد میلیون یار دارد
هزاران مالک و عمار دارد
چه سلمان ها به دورش در طوافند
چه شمشیرها به اذنش در غلافند
فقط کافیست تا با یک اشاره
جهان کفر گردد پاره پاره