حکم شرعی ازدواج به گزارش ایران۱۶، با فرد شراب خوار چگونه است؟

همه مراجع: ازدواج با او جایز است ولى کراهت شدید دارد.

منبع:

امام خمینى، آیت الله نورى، آیت الله مکارم و آیت الله فاضل، العروه الوثقى، ج ۲ م ۷ ؛ آیت الله وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۱۲۹۸ ؛ آیت الله تبریزى، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۲۹۸ ؛ آیت الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۲ ؛ آیت الله صافى، هدایه العباد، ج ۲، م ۴ و دفتر: آیت الله بهجت و آیت الله خامنه ‌اى.