خانه / کتابخانه مهدوی / مقاله / نام دو فرشته ثبت کننده اعمال در سمت راست و چپ بدن چیست؟
مهره مار اصل
فرشته ثبت كننده اعمال

نام دو فرشته ثبت کننده اعمال در سمت راست و چپ بدن چیست؟

نام دو فرشته ثبت کننده اعمال در سمت راست و چپ بدن چیست؟

فرشته ثبت کننده اعمال

سوره ق، آیه ۱۸: «مَّا یَلْفِظ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ»؛ “هیچ سخنى را انسان تلفظ نمى کند مگر اینکه نزد آن فرشته اى مراقب و آماده براى انجام ماموریت است.”
«رقیب» به معنى مراقب و «عتید» به معنى کسى است که مهیاى انجام کار است، لذا به اسبى که مهیاى دویدن است «فرس ‍عتید» مى گویند، و به کسى که چیزى را ذخیره و نگهدارى مى کند نیز عتید گفته مى شود (از ماده (عتاد) بر وزن جهاد به معنى ذخیره کردن ).
غالب مفسران معتقدند که رقیب و عتید همان دو فرشته اى است که در آیه ۱۷ همین سوره به عنوان «متلقیان» از آنها یاد شده است، فرشته سمت راست نامش «رقیب» و فرشته سمت چپ نامش «عتید» است، گرچه آیه مورد بحث صراحتى در این مطلب ندارد، ولى با ملاحظه مجموع آیات چنین تفسیرى بعید به نظر نمى رسد.
در اینکه این دو فرشته چه سخنانى را مى نویسند؟ در میان مفسران گفتگو است: جمعى معتقدند همه را مى نویسند، حتى ناله اى را که دردمند در موقع درد سر مى دهد! در حالى که بعضى دیگر عقیده دارند تنها الفاظ خیر و شر و واجب و مستحب یا حرام و مکروه را مى نویسند و کارى به مباحات ندارند. اما عمومیت تعبیر آیه نشان مى دهد که تمامى الفاظ و گفتار آدمى ثبت مى شود. جالب اینکه در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) آمده است که “ان المؤمنین اذا قعدا یتحدثان قالت الحفظه بعضها لبعض اعتزلوا بنا، فلعل لهما سرا و قد ستر الله علیهما!”: (هنگامى که دو مؤمن کنار هم مى نشینند و بحثهاى خصوصى مى کنند، حافظان اعمال به یکدیگر مى گویند: ما باید کنار رویم، شاید آنها سرى دارند که خداوند آنرا مستور داشته).
راوى مى گوید: مگر خداوند عز و جل نمى فرماید: «ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید»: (هیچ سخنى انسان نمى گوید مگر اینکه فرشته مراقب و آماده ثبت اعمال نزد آن حاضر است)؟ امام فرمود: ان کانت الحفظه لاتسمع فان عالم السر یسمع و یرى :(اگر حافظان سخنان آنها را نشنوند خداوندى که از اسرار با خبر است مى شنود و مى بیند)! از این روایت استفاده مى شود که خداوند براى اکرام و احترام مؤمن بعضى از سخنان او را که جنبه سرى دارد از آنها مکتوم می دارد، ولى خودش حافظ تمام این اسرار است.
از بعضى از روایات نیز استفاده مى شود که فرشتگان شب غیر فرشتگان روزند.
منبع:
تفسیر نمونه ج ۲۲ ص۲۴۹تا۲۵۱
فال-حافظ