خانه / سخنرانی / استاد رائفی پور / دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا ،محرم ۹۶ – ۴ الی ۱۴ مهر ۹۶
مهره مار اصل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا ،محرم ۹۶ – ۴ الی ۱۴ مهر ۹۶

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا ،محرم ۹۶ – ۴ الی ۱۴ مهر ۹۶

صوت ها

جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۳ مگابایت دانلود فایل
جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم -دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم -دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۴ مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۲ مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه هشتم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۴ مگابایت دانلود فایل
جلسه هشتم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه نهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه نهم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۷ مگابایت دانلود فایل
جلسه دهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه دهم -دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۸ مگابایت دانلود فایل
جلسه یازدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه یازدهم -دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۸ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوازدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوازدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۸ مگابایت دانلود فایل
جلسه سیزدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه سیزدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۷۰ مگابایت

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۷ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۱۴ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۰ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۵۷ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۲ مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۴۳۱ مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۵۸ مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنجم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۲۵ مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنجم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۰۶ مگابایت

دانلود فایل

جلسه ششم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۲۵ مگابایت

دانلود فایل

جلسه ششم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۰۶ مگابایت

دانلود فایل

جلسه هفتم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۱۰ مگابایت

دانلود فایل

جلسه هفتم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۴۴ مگابایت

دانلود فایل

جلسه هشتم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۵۳ مگابایت

دانلود فایل

جلسه هشتم -دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۱ مگابایت

دانلود فایل

جلسه نهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۴۰ مگابایت

دانلود فایل

جلسه نهم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۹۰ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۲۶ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دهم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۰۸ مگابایت

دانلود فایل

جلسه یازدهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۲۰ مگابایت

دانلود فایل

جلسه یازدهم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۹۵ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوازدهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۴۵ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوازدهم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۲ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سیزدهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۱۸ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سیزدهم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۶۶ مگابایت

فال-حافظ

مطلب پیشنهادی

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت آل یاسین »

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت آل یاسین »

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت آل یاسین » دانلود سخنرانی استاد رائفی …