خانه / اخبار / عرضه ماهی حرام(ماهی مرکب) در رستورانهای گران قیمت پایتخت
مهره مار اصل
عرضه ماهی حرام(ماهی مرکب) در رستورانهای گران قیمت پایتخت

عرضه ماهی حرام(ماهی مرکب) در رستورانهای گران قیمت پایتخت

🔴 عرضه ماهی حرام(ماهی مرکب) در رستورانهای گران قیمت پایتخت …

عرضه ماهی حرام(ماهی مرکب) در رستورانهای گران قیمت پایتخت

حرام خواری در تغذیه مدرن بدون توجه و نظارت ارگانهای بهداشتی و ذیربط!!!

فال-حافظ